Cenník mediačných služieb

Cenník mediačných služieb

Cena je vždy vecou osobitnej dohody a jej výška závisí od rozsahu a náročnosti mediačného konania. Cena sa skladá z paušálneho jednorazového poplatku za úkony smerujúce k začatiu mediácie, ktorý sa hradí pri prebratí veci a zo zmluvnej odmeny (hodinovej/podielovej/paušálnej).

Predmet: Cena:
Úvodná konzultácia o možnostiach mediácie/ informácia o službách mediátora 25 Eur / za každých začatých 30 minút
Jednorazový poplatok za úkony smerujúce k začatiu mediácie 45 Eur
Zápis Dohody o začatí mediácie do Knihy mediácií 5 Eur
Vyhotovenie potvrdenia o odmietnutí mediácie druhou stranou pre účely ďalšieho súdneho konania 15 Eur
Vyhotovenie potvrdenia o účasti na mediácii osobám prizvaným k mediácii 15 Eur
Iné konzultácie a poradenstvo v rámci predmediačnej prípravy podľa dohody, min. 30 Eur/za každú začatú hodinu
Rodinnoprávne spory, Občianskoprávne spory a Spotrebiteľské spory
Predmet: Cena:
A/ Rodinno - právne spory
1. Poplatok za mediáciu / mediačné sedenie 50 Eur / za každú začatú hodinu
2. Spísanie dohody, ktorá je výsledkom mediácie 130 Eur*
B/ Občianskoprávne spory a Spotrebiteľské spory
1. Poplatok za mediáciu / mediačné sedenie 65 Eur/ za každú začatú hodinu
2. Spísanie dohody, ktorá je výsledkom mediácie
- ak je možné určiť hodnotu sporu
1 % z hodnoty vyriešeného sporu min. 200 Eur, max. 1000 Eur*
- ak nie je možné určiť hodnotu predmetu mediácie 200 Eur*

Spotrebiteľským sporom sa rozumie spor vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy (§ 52 ods. 1 OZ) alebo súvisiaci so spotrebiteľskou zmluvou. Ak ide o mediáciu spotrebiteľského sporu, nesmie jej výška závisieť od výsledku mediácie a odmenu mediátora môže spotrebiteľ znášať vo výške neprevyšujúcej 10 % odmeny, najviac vo výške 20 Eur; zvyšnú časť odmeny hradí vždy osoba zúčastnená na mediácii, ktorá je dodávateľom alebo jeho právnym nástupcom. Mediácia spotrebiteľského sporu končí uplynutím 90 dní od začatia mediácie.

Pracovno-právne spory
Predmet: Cena:
1. Poplatok za mediáciu / mediačné sedenie 75 Eur/za každú začatú hodinu
2. Spísanie dohody, ktorá je výsledkom mediácie
- ak je možné určiť hodnotu vyriešeného sporu
1 % z vyriešeného sporu min. 250 Eur, max. 1000 Eur*
- ak nie je možné určiť hodnotu predmetu mediácie 250 Eur*
Obchodno-právne spory
Predmet: Cena:
1. Poplatok za mediáciu / mediačné sedenie 95 Eur/ za každú začatú hodinu
2. Spísanie dohody, ktorá je výsledkom mediácie
- ak je možné určiť hodnotu vyriešeného sporu
1 % z vyriešeného sporu
min. 300 Eur, max. 3000 Eur*
- ak nie je možné určiť hodnotu predmetu mediácie 300 Eur*
ĎALŠIE INFORMÁCIE K CENNÍKU

* V prípade, že sa na žiadosť zúčastnených strán dohoda, ktorá je výsledkom mediácie, bude vyhotovovať následne vo forme ustanovenej príslušným zákonom ako vykonateľný (exekučný) titul, popri odmene mediátora vzniknú náklady na úhradu ceny za vyhotovenie notárskej zápisnice (výšku stanovuje vyhláška o odmenách a náhradách notárov), na poplatok za schválenie zmieru na súde (výšku stanovuje zákon o súdnych poplatkoch) alebo na poplatok za schválenie zmieru na rozhodcovskom súde (v zmysle cenníka rozhodcovského súdu).

Úkonmi smerujúcimi k začatiu mediácie sa rozumie: preštudovanie prípadu, zaslanie výzvy druhému účastníkovi/účastníkom mediácie, príprava podkladov a materiálov pre mediáciu. Do poplatku za úkony smerujúce k začatiu mediácie nie je zahrnutý poplatok za zápis Dohody o začatí mediácie do Knihy mediácii, ani poplatok za uloženie Dohody o začatí mediácie uzavretej medzi osobami zúčastnenými na mediácii, príp. ich zástupcami a mediátorom v Notárskom centrálnom registri listín v zmysle § 73k zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších zmien a doplnkov, ani s tým spojené výdavky (osvedčenie pravosti podpisu a pod). Poplatok za úkony smerujúce k začatiu mediácie uhradený klientom alebo klientmi sa v prípade odmietnutia riešiť spor mediáciou zo strany respondenta (druhej strany sporu) nevracia.

Uvedené hodinové sadzby sa účtujú za každú aj začatú (neúplnú) hodinu mediačného sedenia. Spôsob platby sa určí na základe dohody, najčastejšie platbou v hotovosti, príp. prevodom na bankový účet mediátora. Dohodnutá cena je odmenou za výkon mediácie a v tejto cene nie sú zahrnuté iné náklady, ktoré vznikli/vzniknú na základe požiadavky účastníka a/alebo v jeho záujme; tieto mediátor účtuje osobitne.

Činnosť mediátora je vykonávaná na základe zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o mediácii“). Výkon činnosti mediátora je podľa § 4 ods.1 zákona o mediácii podnikaním a mediátor má nárok na odmenu za výkon mediácie. Výška odmeny mediátora a spôsob jej určenia je súčasťou Dohody o začatí mediácie, ktorá sa uzatvára písomne pred začatím mediácie. Každá zúčastnená strana, pokiaľ sa nedohodnú inak, platí polovicu dohodnutej odmeny. Ceny sú konečné, mediátor nie je platca DPH.

Začiatok a skončenie mediácie sa vyznačuje v knihe mediácií vedenej mediátorom.

Nakoľko jednou zo základných zásad mimosúdneho riešenia sporov (mediácie) je dobrovoľnosť, strany zúčastnené na mediácii berú na vedomie, že mediátor nezodpovedá za prípadnú neúčasť ktorejkoľvek zo strán zúčastnených na mediácii na mediačnom konaní, ako ani za ukončenie mediácie bez dosiahnutia dohody.

Mediácia je prípustná aj v prípade, ak vo veci už prebieha súdne konanie. V prípade úspešnej mediácie, ktorá vyústi do schválenia zmieru, sa už zaplatené súdne poplatky vracajú nasledovne: „Podľa § 11 ods. 7 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v platnom znení:

„Ak konanie skončia strany alebo účastníci schválením zmieru do začiatku prvého pojednávania, vráti sa im 90% zo všetkých zaplatených poplatkov. Ak konanie skončia strany alebo účastníci schválením zmieru po začatí prvého pojednávania, vráti sa im 50% zo všetkých zaplatených poplatkov. Ak správny súd zastaví konanie o správnej žalobe z dôvodu uspokojenia žalobcu, vráti sa žalobcovi 75% zo všetkých zaplatených poplatkov“.

Tento Sadzobník poplatkov za poskytovanie mediačných služieb je platný a účinný od 1. októbra 2018

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.