Občianske právo

Občianske právo

 • Právne poradenstvo vo veciach v oblasti občianskeho práva
 • Zastupovanie klientov vo veciach v oblasti občianskeho práva
 • Spracovanie a pripomienkovanie žalôb, podaní a zmlúv
 • Neplatnosť zmlúv a odstúpenie od zmlúv
 • Neodkladné opatrenia
 • Ochrana osobnosti
 • Náhrada nemajetkovej ujmy
 • Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony
 • Ochrana spotrebiteľa
 • Susedské spory
 • Vlastnícke právo
 • Spoluvlastníctvo
 • Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
 • Zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov za trvania manželstva
 • Vyporiadanie zaniknutého bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • Vecné bremená
 • Zodpovednosť za škodu
 • Zodpovednosť za bezdôvodné obohatenie
 • Vymáhanie pohľadávok
 • Zastupovanie klientov v dedičskom konaní
 • Nehnuteľnosti (spracovanie a pripomienkovanie zmlúv a dohôd týkajúcich sa nehnuteľností, najmä kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, zámenné zmluvy, záložné zmluvy, zmluvy o zriadení vecného bremena, zmluvy o zrušení vecného bremena, nájomné zmluvy, podnájomné zmluvy, zmluvy o budúcich zmluvách, dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov)

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.