Etický kódex mediátora

Etický kódex mediátora

Preambula

Etický kódex mediátora (ďalej len „kódex“) stanovuje požiadavky kladené na profesionálny a morálny kredit vykonávateľa mediácie ako jedného z najefektívnejších alternatívnych prostriedkov riešenia konfliktov a sporov. Poslanie mediátora, ako profesionálne vyškoleného sprostredkovateľa pre ukončenie sporu alebo konfliktu, zapísaného v Registri mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR, je pomôcť tomuto procesu všetkými prostriedkami, ktoré sú v súlade s právom, morálkou a dobrými mravmi. Jeho výsledkom je vyriešenie konfliktnej situácie formou mimosúdnej dohody.


Článok 1

Vzťah mediátora k stranám sporu

Povinnosťou mediátora pred začatím procesu mediácie je poučiť strany o:

 • dobrovoľnosti ich účasti,
 • možnosti v ktorejkoľvek fáze mediáciu prerušiť, resp. ukončiť,
 • skutočnosti, že finálne riešenie spočíva v slobodnej vôli zúčastnených strán,
 • odplatnosti služby mediátora na základe dohody,
 • úlohe mediátora, ktorá nespočíva v rozhodovaní, ale v riadení procesu, ktorý by mal dospieť k uzatvoreniu dohody, dôvernosti celého procesu.

Článok 2

Vedenie procesu mediácie

Proces mediácie spočíva na nasledovných zásadách, ktorými sa mediátor riadi:

 • nestranne vedie rokovanie za účasti oboch strán sporu alebo za účasti ich právnych zástupcov, prípadne s každou stranou zvlášť,
 • vedie strany k tomu, aby dobrovoľne prevzali zodpovednosť za riešenie sporu,
 • koncipuje návrh mediačnej dohody, ak túto úlohu neprevzali samotné strany sporu,
 • zvažuje svoje zásahy v každej fáze procesu mediácie,
 • je nestranný a objektívny, vytvára pre obe strany rovnaké podmienky,
 • vytvára pozitívnu atmosféru a ovzdušie vzájomnej dôvery,
 • v prípade, že rokuje s každou stranou zvlášť, tlmočí získané poznatky len po súhlase dotknutej strany,
 • zachováva mlčanlivosť o faktoch zistených od sporových strán pred, počas a po skončení mediácie s výnimkou prípadov, keď ho príslušný zákon tejto mlčanlivosti zbavuje.

Článok 3

Vzájomné vzťahy medzi mediátormi

Mediátor:

 • nevstupuje do mediovaného sporu a nezasahuje do sporu mediovaného iným mediátorom,
 • verejne neprejavuje kritiku voči vedeniu mediácie iným mediátorom a voči dohodám iných mediátorov.

Článok 4

Záväzky mediátora k profesii

Mediátor:

 • sa prezentuje kvalitným výkonom svojho povolania, pričom pri reklame a získavaní klientov zachováva jej primeranosť a musí vychádzať z pravdivých skutočností o osobe a výsledkoch práce mediátora,
 • sa priebežne vzdeláva a skvalitňuje svoje mediačné zručnosti,
 • by mal pri každej príležitosti zvážiť, či je kompetentný mediovať konkrétny prípad, ak jeho praktické skúsenosti alebo výcvik nesúvisia s mediovaným sporom,
 • môže svoje skúsenosti mediátora plne využívať ako účastník rôznych profesionálnych združení, spolkov, mediátorov zameraných na skvalitnenie práce mediátorov a zlepšenie výsledkov mediácie, jej propagácie medzi laickou verejnosťou.

Článok 5

Záverečné ustanovenie

Mediátor sa pri svojej činnosti zaväzuje rešpektovať etické pravidlá uvedené v tomto kódexe.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.