Odmena za právne služby

Odmena za právne služby

Advokát poskytuje právne služby za odmenu a má právo požadovať za ne primeraný preddavok.

Odmenu advokáta za právne služby poskytované klientom upravuje vyhláška MS SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov. Vyhláška upravuje dva druhy odmeny, a to zmluvnú odmenu (advokát s klientom môže dohodnúť spôsob a výšku zmluvnej odmeny) a tarifnú odmenu (ak k dohode nedôjde, použijú sa ustanovenia o tarifnej odmene). Ak by ste hľadali cenník s presnou výškou odmeny advokáta, ktorú by ste mali zaplatiť za vyriešenie Vášho právneho problému, tak takúto konkrétnu sumu nenájdete, a to najmä z dôvodu, že na začiatku nie je jasné, koľko úkonov právnych služieb bude poskytnutých. Okrem toho výška odmeny advokáta závisí v prvom rade od dohody s advokátom, od Vášho konkrétneho právneho problému a od počtu úkonov právnej služby v tejto veci.

Vo väčšine prípadov uprednostňujem zmluvnú odmenu, kedy spoločne s klientom zvážime všetky okolnosti a náročnosť prípadu.

PACTA SUNT SERVANDA.

Zmluvy majú byť dodržiavané.
1. Zmluvná odmena sa určuje:
  • a) podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci (hodinová odmena), kt. sa určuje podľa počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby; moja hodinová odmena je od 75 €/hod,
  • b) paušálnou sumou (paušálna odmena), kt. sa môže dohodnúť za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas alebo za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí,
  • c) podielom na hodnote veci (podielová odmena), kt. sa môže dohodnúť vo forme percentuálneho podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom (maximálne však 20 % z hodnoty veci,
  • d) tarifnou odmenou dohodnutou inak ako základnou sadzbou tarifnej odmeny.

2. Tarifná odmena:

ktorej základná sadzba sa spravidla stanoví podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal. Základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby z tarifnej hodnoty je:

Predmet: Cena:
do 165,97 eura 16,60 eura
nad 165,97 eura do 663,88 eura 16,60 eura + 1,66 eura za každých aj začatých 33,19 eura prevyšujúcich sumu 165,97 eura
nad 663,88 eura do 6 638,78 eura 41,49 eura + 9,96 eura za každých aj začatých 331,94 eura prevyšujúcich sumu 663,88 eura
nad 6 638,78 eura do 33 193,92 eura 220,74 eura + 16,60 eura za každých aj začatých 1 659,70 eura prevyšujúcich sumu 6 638,78 eura
nad 33 193,92 eura 486,29 eura + 6,64 € za každých aj začatých 3 319,39 eura prevyšujúcich sumu 33 193,92 eura

Definícia úkonu právnej služby je uvedná v § 13a citovanej vyhlášky (zvyčajne ide minimálne o tri úkony právnej služby, a to: prevzatie a príprava zastúpenia vrátane prvej porady s klientom, písomné podanie na súd alebo iný orgán alebo protistrane týkajúce sa veci samej a účasť na konaní pred súdom alebo rokovanie s protistranou). Ďalej sú týmito úkonmi napríklad odvolanie, dovolanie, návrh na obnovu konania, vypracovanie listiny o právnom úkone albo jej podstatné prepracovanie. Za expresné vyhotovenie dokumentov do 24 hodín od doručenia podkladov účtujem + 50 % základnej ceny. Advokát má popri nároku na odmenu aj nárok na náhradu hotových výdavkov účelne a preukázateľne vynaložených v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, najmä na súdne a iné poplatky, cestovné a telekomunikačné výdavky a výdavky za znalecké posudky, preklady, odpisy alebo výpisy z verejných registrov, ako aj nárok na náhradu za stratu času pri úkonoch právnej služby vykonávaných v mieste, ktoré nie je sídlom advokáta, za čas strávený cestou do tohto miesta a späť a tzv. režijný paušál za každý úkon právnej služby.

Právne poradenstvo bezplatne telefonicky neposkytujem.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.