Mediátor

Mediátor

Kto je mediátor?

Mediátor je kvalifikovaný odborník najmä na právo, komunikáciu a riešenie sporov, ktorý je stranám nápomocný pri riešení ich sporu, resp. konfliktného stavu a pri hľadaní obojstranne akceptovateľných riešení sporu. Je to osoba zabezpečujúca celý proces mediácie, ktorá má oprávnenie na výkon mediačnej činnosti a je zaregistrovaná v registri mediátorov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Mediátor je nezávislý a nezaujatý sprostredkovateľ sporiacich sa strán, ktorý im pomáha identifikovať ich záujmy a podporuje ich v hľadaní spoločných, reálnych a užitočných riešení konfliktu. Mediátor nie je ani sudca, ani advokát zúčastnených strán. Bez toho, aby čokoľvek nariaďoval, podporuje ich, aby uzatvorili vzájomne prijateľnú dohodu. O výsledku sporu rozhodujú samotní účastníci mediácie.

Pozícia mediátora v rámci mediačného procesu je jedinečná. V žiadnom inom konaní, či už ide o konanie súdne alebo konanie pred rozhodcami, nemá autorita, ktorá o spore rozhoduje, faktickú a ani právnu možnosť so stranami viesť rozhovor. Súdna a rovnako tak aj rozhodcovská autorita strany síce vypočuje, oboznámi sa s ich písomnými prednesmi, prípadne im v rámci výsluchu účastníkov konania kladie otázky, avšak nejedná sa o rozhovor v pravom slova zmysle. A práve rozhovor, najmä pokiaľ je vedený správne, je kľúčom k dosiahnutiu dohody, t.j. obojstranne uspokojivého výsledku. Úlohou mediátora nie je teda len vypočuť si strany. Dobrý mediátor má byť schopný prekvalifikovať sťažnosti strán na požiadavky a v spleti emócii sprevádzajúcich väčšinu sporov nájsť jadro problému – sporu.

Hlavnou úlohou mediátora je teda priviesť strany sporu k obojstrannej dohode, riešiacej aj podstatu ich konfliktu a stanovujúcej pravidlá pre budúcnosť. Postupuje pritom s ohľadom na prezentované pocity, názory a záujmy zúčastnených strán. Pomáha im v postupnom odhaľovaní a rešpektovaní odlišných názorov a potrieb druhej strany. Zásadne nehodnotí a nepresadzuje svoj názor, ale napomáha stranám sporu nájsť vlastné jedinečné riešenie.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.