Mediačné služby

Mediačné služby

Oblasti vyuzitia mediácie

Mediácia môže pomôcť pri riešení sporov v oblasti:

rodinnoprávnych sporov (najmä pri riešení sporov medzi rodičmi maloletých detí ohľadne výživného a úpravy stretávania sa s deťmi pri zverení detí do výchovy jedného z rodičov, dohadovanie podmienok striedavej starostlivosti a pod., sporov medzi príbuznými alebo rozvedenými manželmi, pri delení majetku, v otázke výživného na rozvedeného manžela a pod.)

občianskoprávnych sporov (najmä pri riešení sporov o uplatňovanie vlastníckych a spoluvlastníckych práv, susedských sporov, uplatňovania práv zo zodpovednosti za škodu, sporov súvisiacich s dedičstvom, sporov zo zmlúv v prípade darovania, pôžičky, výpožičky, nájmu a podnájmu , nárokov vzniknutých pri porušení práva na ochranu osobnosti a pod.)

obchodných záväzkových sporov (najmä pri riešení sporov medzi spoločníkmi obchodných spoločností, príp. medzi členmi družstva, pri sporoch medzi podnikateľmi vznikajúcich pri uplatňovaní záložných práv, zmluvnej pokuty a ručenia, pri sporoch v prípade odstúpenia od zmluvy, omeškania, pri sporoch z kúpnej zmluvy, zmluvy o úvere, zmluvy o dielo, mandátnej zmluvy, zmluvy o sprostredkovaní a pod.)

pracovnoprávnych sporov (najmä pri riešení sporov súvisiacich s ukončením pracovného pomeru, sporov týkajúcich sa úhrady mzdy a príspevkov do zdravotnej a sociálnej poisťovne, sporov týkajúcich sa úpravy vzťahov a nárokov zamestnanca a zamestnávateľa počas trvania alebo po ukončení pracovného pomeru, sporov súvisiacich s plnením vyplývajúcim z kolektívnej zmluvy a pod.)


Mediáciu je možné využiť aj v oblasti:
  • školstva
  • verejnej správy
  • spotrebiteľského práva (najmä pri riešení sporov z poistných zmlúv, úverových zmlúv, pôžičiek zo zmlúv uzatvorených s cestovnými kanceláriami, leteckými spoločnosťami, spoločnosťami poskytujúcimi služby, sporov zo spotrebiteľských zmlúv uzatvorených cez internet a pod.)

Ako pracujem

V mojej kancelárii je vytvorená atmosféra dôvery, aby sa klienti cítili isto a bezpečne, aby mali dostatok času a priestoru, aby si uzatváranú dohodu a jej záväzky premysleli a s riešením situácie sa stotožnili. Zásady mojej práce sú podrobne spracovnané v Etickom kódexe, ktorý nájdete v časti Dokumenty.

1. Mediácie v mojej mediačnej kancelárii prebiehajú na základe telefonického alebo e-mailového kontaktu, po vyplnení Žiadosti o začatie mediácie, ktorú podpíše iniciátor mediačného konania priamo v kancelárii a po posúdení, že spor je vhodný na mediáciu. V prípade, že spor je vhodný na mediáciu, oslovím druhú stranu sporu a pozvem všetky zúčastnené strany na mediačné stretnutie.

2. V prípade akceptovania mediačného konania druhou stranou prebehne úvodné prvé mediačné stretnutie, na ktorom oboznámim zúčastnené strany s princípmi mediácie, priebehom mediačného konania a mojou úlohou v ňom. Zdôrazním nevyhnutnosť svojej nestrannosti, nezaujatosti a taktiež diskrétnosti všetkých zúčastnených o skutočnostiach, o ktorých sa v priebehu procesu mediácie dozvedia. Následne zúčastnené strany poučím o ich právach, dohodnem s nimi vzájomné pravidlá komunikácie a dohodne sa výška a spôsob platby odmeny v zmysle Cenníka. Napokon sa spíše Dohoda o riešení sporu mediáciou, ktorú spoločne so všetkými stranami sporu podpíšem. Dohoda sa následne uloží do Notárskeho centrálneho registra listín.

3. Nasleduje druhá fáza stretnutia, v ktorej každá strana dostane tzv. neprerušovaný čas na vysvetlenie svojho pohľadu na predmet sporu. Cieľom neprerušovaného času nie je hľadať príčiny sporu alebo jeho vinníka, ale vytvorenie bezpečnej situácie, v ktorej každý účastník sporu môže prejaviť svoje chápanie a prežívanie sporu.

4. V ďalšom priebehu stretnutia napomáham stranám uvedomiť si, prečo spor vznikol a vzájomne sa prostredníctvom komunikácie snažiť o vzájomné pochopenie názorov a postojov strán, pomáham účastníkom mediačného stretnutia otvorene diskutovať problém a identifikovať z nimi navrhnutých to najvhodnejšie riešenie. Ak na prvom mediačnom stretnutí nenájdu strany spoločne prijateľné východisko, ale sú ochotné pokračovať v hľadaní, mediačné stretnutie sa ukončí a účastníci si dohodnú termín ďalšieho stretnutia.

5. Ak napokon nájdu účastníci sporu pre obe strany prijateľné riešenie, spíšem konkrétnu Dohodu o mediácii, ktorú spolu so mnou podpíšu strany sporu. Takto spísaná dohoda zaväzuje strany plniť povinnosti, ku ktorým sa v nej zaviazali. Zároveň poučím účastníkov sporu o možnosti poistiť si naplnenie dohody napríklad spísaním záväzkov strán vo forme notárskej zápisnice, alebo schválením dohody vo forme zmieru pred orgánmi, ktorých súdny výkon zákon pripúšťa. Podpisom dohody je proces mediácie ukončený a moja úloha splnila svoj účel.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.